ĐỪNG QUÊN EM

bmq

(Học theo Paul Eluard)

Dù đi đâu về đâu
Dù chân trời góc bể
Dù đứng đâu ngồi đâu
Dù vui vẻ âu sầu
Ðừng quên em anh nhé!  
Ðừng quên em đừng quên
Dù ai ngăn ai dỗ
Dù bữa ăn giấc ngủ
Dù ngổn ngang nổi niềm
Ðừng quên một niềm Em:
Tự Do

Anh có thấy từng giờ
Lại nhận tối hậu thư
Máu ròng tươi từng chữ
Biết chăng ai gửi đó ?
Chính thư em -
Tự Do

(1997)

Vân Hải

TỨC CẢNH

"Máu ròng tươi từng chữ
Lại nhận tối hậu thư..."

Em Tự Do ngắc ngư
Giật mình...
Nghe tiếng gió.

Nào phải ngăn phải dỗ
Mới ngang ngửa nỗi niềm ?

Đừng quên !
Hề !
Đừng quên!
Dẫu chân trời góc bể.

Tự Do mà đến thế
Thì sao gọi Tự Do ?

Cứ đi về âu lo
Từ bữa ăn giấc ngủ.

" Máu ròng tươi từng chữ.
Lại nhận tối hậu thư..."