KÍNH BÁO CỤ ĐỒ CHIỂU

bmq

KÍNH BÁO CỤ ĐỒ CHIỂU

(Gửi Nguyễn Trọng Tạo tác giả bài thơ TRONG QUÁN LÝ THÔNG)


Bao nghẹn uất Nguyệt Nga xé trời kêu chẳng thấu

Giữa chợ đời biệt dạng Lục Vân Tiên

Hảo hớn bận giang hồ quán nhậu

Thi nhau bốc phét để quên hèn .


Đà Lạt

1.10.2001

BÙI MINH QUỐC

Trần Ngọc Tuấn

Trong Quán Lý Thông

Cụ Đồ Chiểu đã từng bị mù. Lục Vân Tiên cũng vậy. Nếu cả hai người tái hiện sẽ bị mù thêm nữa thôi chỉ riêng nghe những lời tục tằn thấy thái độ nghênh ngang coi thường người dân của các ông quan thời hiện đại. (chắc là chết luôn).
Những vẫn còn một nhân vật nữa: Hán Minh - Nào các bạn! Chúng ta cùng làm Hán Minh đi.

Vân Hải

Thưa:
Máy bi kẹt.Tôi bấm máy mấy lần mới thông. Ai dè ...
Xin thứ lỗi

Vân Hải

"Thi nhau bốc phét để quên hèn" ?

- Để quên hèn.
Nghe như một lời khen
Những hảo Hán giang hồ còn liêm sỉ.

Sao chỉ thấy chúng reo cười đắc chí
Mặt vênh vênh như thể chúng là giời ?

Vân Tiên chết rồi ?
Thạch Sanh bỏ xứ ?

Nhưng cụ Đồ chẳng bao giờ hết chữ !

Vân Hải

"Thi nhau bốc phét để quên hèn" ?

- Để quên hèn.
Nghe như một lời khen
Những hảo Hán giang hồ còn liêm sỉ.

Sao chỉ thấy chúng reo cười đắc chí
Mặt vênh vênh như thể chúng là giời ?

Vân Tiên chết rồi ?
Thạch Sanh bỏ xứ ?

Nhưng cụ Đồ chẳng bao giờ hết chữ !

Vân Hải

"Thi nhau bốc phét để quên hèn" ?

- Để quên hèn.
Nghe như một lời khen
Những hảo Hán giang hồ còn liêm sỉ.

Sao chỉ thấy chúng reo cười đắc chí
Mặt vênh vênh như thể chúng là giời ?

Vân Tiên chết rồi ?
Thạch Sanh bỏ xứ ?

Nhưng cụ Đồ chẳng bao giờ hết chữ !

Hoàng Bái

Gửi Bùi Minh Quốc

Ta đọc thơ ngưoi báo cáo
Ngỡ ngươi đeo đôi kính bi
Ta vội xuống đường thị sát
Vỡ ra quá lắm chuyện kỳ...

Đồ Chiểu

phuongha

Nhà thơ quên thật rồi ư
đời này.
Thạch sanh thì ít
Lý thông thì nhiều
Thạch thì chỉ có
bấy nhiêu
hôm qua đã nhâu với nhiêu Lý Thông
Phong bì đã nhận mênh mông
làm sao còn có trông mong được gì

buiminhquoc

Bài thơ TRONG QUÁN LÝ THÔNG

TRONG QUÁN LÝ THÔNG

Tôi hỏi công chúa: Thạch Sanh đi đâu?
Công chúa lầu bầu trả lời: Không biết!

Tôi hỏi Nguyệt Nga: Vân Tiên đi đâu?
Nguyệt Nga âu sầu: Hình như đã chết!

Tôi hỏi cave. Cave cười ngất...
Chợt nhận ra mình giữa quán Lý Thông.

23.8.2001
NGUYỄN TRỌNG TẠO