HỌA BÀI "VỊNH BỨC ĐỊA ĐỒ RÁCH"...

BÙI MINH QUỐC 

HỌA BÀI"VỊNH BỨC ĐỊA ĐỒ RÁCH"

CỦA CỤ TẢN ĐÀ 

 Tái thế nay ngồi núi Tản coi
Nước non thành cỗ chúng say cười
Quốc doanh đầy tớ chen nhau cuốc
Sưu dịch chủ làm chủ áo tơi
Ải Bắc lìa đau hồn tổ phụ
Biển Đông cắt nhẹm cháu con chơi
Ứa gan mà ngó bao hèn sĩ
Nhắm mắt đang đua múa bút bồi .
 Đà Lạt ngày giỗ Quý 21 Giêng Nhâm Ngọ 4.3.2002

 _______________

 
TẢN ĐÀ
VỊNH BỨC ĐỊA ĐỒ RÁCH
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi .             
(Thơ Tản Đà-1925)
          
NXB Văn Học tái bản 1986
           
 
trong"Tuyển tập Tản Đà"