CHỒNG CHẤT...

        
BÙI MINH QUỐC


CHỒNG CHẤT…
  

Chồng chất nỗi đời giăng mắc mãi
Tự nhiên mình thế biết làm sao
Mệnh thơ hồn nước hồn đương đại
Động bút là đau lệ muốn trào ! 


Đà Lạt
28.4.2002

Vân Hải

"Động bút là đau lệ muốn trào"
Mệnh thơ hồn nước...Biết làm sao ?
- Xin anh chất nỗi đời giăng mắc
Xây thành nhân ái ngất trời cao.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3447','3lcknsopo458nhra5pmdj33j26','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-24 19:26:26','/a61014/chong-chat/page-2.html')